ข้ามไปที่เนื้อหา ↓

ชีวิตการเรียน

 

“ฉันคิดว่าการศึกษาควรสร้างคุณสมบัติเหล่านี้ให้แก่นักเรียน: ความอยากรู้อยากเห็นและความกล้าหาญ, จิตใจที่ไม่ยอมแพ้, ความดื้อรั้นในการแสวงหาสิ่งที่ตนสนใจ, ความพร้อมที่จะตั้งคำถามต่อตัวเอง และเหนือสิ่งอื่นใดนั้น คือจิตใจที่โอบอ้อมอารี.”

Kurt Hahn, ผู้ก่อตั้ง  UWC 

UWC เป็นองค์กรการศึกษาระดับโลกที่ให้ความรู้แก่นักเรียนกว่า 9,000 คนจากกว่า 155 ประเทศในแต่ละปี นักศึกษาเหล่านี้ได้รับประกาศนียบัตรบัณฑิตนานาชาติ (International Baccalaureate Diploma Program - IBDP) ซึ่งเป็นหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัยระดับโลกที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดสำหรับนักเรียนอายุ 16-19 ปี

ในขณะที่หลักสูตร IBDP เป็นแกนหลักของการเรียนที่โรงเรียนและวิทยาลัย การศึกษาของ UWC นั้นเข้มข้นกว่าข้อกำหนดของทางหลักสูตร IB เนื่องจากการมีนักเรียนร่วมชั้นที่มาจากหลากหลายประเทศ เชื้อชาติ มาจากสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่แตกต่าง วัฒนธรรมภาษาศาสตร์การเมืองและการศึกษาที่แตกต่างกัน

ถึงแม้จะมีความแตกต่าง นักเรียนทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็น มุมมองของตนเองได้อย่างมีอิสระทางความคิด ซึ่งเหมาะกับการเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาต่างๆในโลก ซึ่งการเรียนรู้ในลักษณะนี้นี่เอง สามารถส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถมีส่วนร่วมในห้องเรียน เสริมสร้างความกล้าหาญและความพร้อมในการเผชิญกับความท้าทายในโลกปัจจุบัน

หลักสูตร International Baccalaureate (IB)

องค์กร IB (IBO) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2511 ตั้งแต่เริ่มแรก IBO พึ่งพาการทำงานร่วมกันกับ UWC เพื่อร่วมมือกันสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ความสัมพันธ์ระหว่าง IBO และ UWC ยังคงใกล้ชิดกันในปัจจุบัน 

หลังจากที่โรงเรียนในเครือ UWC อาธิเช่น UWC Atlantic College ใน Walesใช้หลักสูตร IB นี้เป็นเวลา 6 ปี IBDP ก็ได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการหลังจากนั้นในปี 1975 โปรแกรม IB ทั้งหมดมุ่งมั่นที่จะกระตุ้นให้นักเรียนทั่วโลกเป็นคนที่กระตือรือร้น มีความเห็นอกเห็นใจ เข้าใจผู้อื่น และเป็น lifelong learner

โปรแกรมต่างๆของ IB ได้รับความนิยมขึ้นเนื่องจากชื่อเสียงขององค์กรเป็น "มาตรฐานสากล" สำหรับการศึกษาระหว่างประเทศ  ปัจจุบันนี้มีโรงเรียนกว่า 5,000 แห่งทั่วโลกที่ใช้หลักสูตรนี้ และเป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้แก่นักเรียนกว่า 1.3 ล้านคนทั่วโลก

วิชาที่นักเรียนสามารถเลือกเรียนในหลักสูตร IB

นักศึกษาหลักสูตร IB Diploma ต้องเลือกวิชาจาก 6 หัวข้อต่อไปนี้:

1. การศึกษาภาษาและวรรณคดี

2. ภาษาต่างประเทศ

3. สังคมศาสตร์

4. วิทยาศาสตร์

5. คณิตศาสตร์

6. ศิลปะ (แทนที่จะเป็นวิชาศิลปะนักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศาสตร์ หรือเลือกเรียนภาษาอื่นได้แทนการเรียนวิชาศิลปะ)

IB Diploma ยังประกอบไปด้วยกิจกรรมอีก 3 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่:

Extended Essay (EE): นักเรียนสามารถเลือกหัวข้อที่ตนสนใจเป็นพิเศษ เพื่อพัฒนาทักษะในการค้นคว้าวิจัย นักเรียนสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อที่ตนเลือกอย่างอิสระ และเขียน essay จำนวน 4,000 คำเกี่ยวกับหัวข้อนี้

ทฤษฎีการเรียนรู้ (Knowledge of Knowledge: TOK): เป็นหลักสูตรส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงลักษณะของความรู้ วิธีที่เรารับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เรารู้ เป็นการฝึกทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (critical thinking) ของนักเรียน 

ความคิดสร้างสรรค์กิจกรรมการบริการ (CAS): เป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมและความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนการเรียนรู้ที่จะเข้าถึงผู้อื่นด้วยการเอาใจใส่ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษา นักเรียนจะมีส่วนร่วมในโปรเจคต่างๆในชุมชนท้องถิ่นของนักเรียน

การผสมผสานขององค์ประกอบเหล่านี้จะช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินข้อมูล เพื่อสื่อสารความคิดของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและในระดับสูงต่อๆไป 

การศึกษาสำหรับเด็ก

โรงเรียน UWC บางแห่งเปิดรับนักเรียน ตั้งแต่อายุ 18 เดือนจนถึง 15 ปี อาธิเช่น UWC Maastricht, UWC South East Asia, UWC Thailand และ Waterford Kamhlaba UWC 

เช่นเดียวกับนักเรียนในหลักสูตร IB เราเชื่อว่าวิธีที่ดีที่สุดในการเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา คือการให้การศึกษาที่เป็นองค์รวมแบบกว้าง เราส่งเสริมให้พวกเขามีโอกาสที่จะตั้งคำถามสำรวจสร้างสรรค์สร้างความผูกพันกับผู้อื่น เพื่อพัฒนาทักษะด้านสังคม อารมณ์ และความคิดสร้างสรรค์ที่เต็มเปี่ยมในนักเรียนวัยนี้

UWC Maastricht มีหลักสูตรประถมศึกษานานาชาติและโครงการระดับกลางระหว่างบัณฑิต (MYP) ในช่วงเตรียมอนุบาล ประถมและมัธยมศึกษาตอนต้น โปรแกรมอื่น ๆ ที่เสนอให้กับนักเรียนเหล่านี้ประกอบด้วยหลักสูตรการศึกษาด้านสุขภาพและความรู้ด้านสุขภาพสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและกรอบหลักสูตรพิเศษสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีก่อน

UWC South East Asia รับนักเรียนตั้งแต่อายุ 4 ปีจนถึง 15 ปี นอกเหนือจากนักเรียนชั้นมัธยมปลาย โครงการเรียนรู้ K-12 ของ UWCSEA เปิดสอนสำหรับเด็กนักเรียนอายุ 4-7 ปี โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (7-11 ปี) และโรงเรียนมัธยมศึกษา (11-14 ปี) ในปีสุดท้ายของโรงเรียนระดับกลางพวกเขาจะได้เข้าร่วมหลักสูตร International GCSE (IGCSE) เป็นเวลา 2 ปี

UWC Thailand เสนอหลักสูตร IB Year Years Programme (PYP) แก่นักเรียนอายุ 3 - 12 ปี รวมถึงหลักสูตร IB MYP สำหรับนักเรียนอายุ 11 - 15 ปี UWC Thailand ยังมีโครงการเนอสเซอรี่ซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนและการเล่น สำหรับเด็กนักเรียนที่อายุน้อยที่สุด ระหว่าง 18 เดือน - 3 ปี

Waterford Kamhlaba UWC of Southern Africa มี 3 โครงการด้านการศึกษา ได้แก่ IBDP หลักสูตร Waterford และ IGCSE ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนในช่วงปีที่ต่ำกว่าซึ่งมีตั้งแต่ 11 - 16 ปี