ข้ามไปที่เนื้อหา ↓

เงื่อนไขการเข้าศึกษาและรับทุน

เงื่อนไขการเข้าศึกษาและรับทุน มีดังนี้

  • ทุนการศึกษานี้เป็นทุนที่ให้โดยวิทยาลัยในเครือขององค์การฯ ส่วนหนึ่ง และอาจจะได้รับจากคณะกรรมการระดับชาติขององค์การสหสากลวิทยาลัยประจำประเทศไทยอีกส่วนหนึ่งซึ่งไม่มีข้อผูกพันในการรับทุน สำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกเมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว จะกลับมาสอบเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศไทยในปีการศึกษาที่จบนั้นไม่ทัน จะต้องรอสอบในปีการศึกษาถัดไป ทั้งนี้ เนื่องจากภาคการศึกษาของวิทยาลัย ในเครือขององค์การสหสากลวิทยาลัยจะปิดภาคการศึกษาประมาณเดือนมิถุนายน ฉะนั้น ผู้สนใจจะสมัครคัดเลือก จะต้องตัดสินใจโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครองก่อนสมัคร เพราะหากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่สามารถรับเงื่อนไข และสละสิทธิ์ในภายหลังจะเป็นการกระทบกระเทือนถึงชื่อเสียงของประเทศไทยได้
  • ในกรณีที่มีทุนหรือโควตาจากวิทยาลัยในเครือขององค์การฯ เพิ่มเติมภายหลัง คณะกรรมการระดับชาติขององค์การสหสากลวิทยาลัยประจำประเทศไทย อาจพิจารณาให้ผู้ได้รับการคัดเลือกในลำดับถัดไปเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าศึกษา ณ วิทยาลัยดังกล่าว ทั้งนี้ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของทุนหรือโควตานั้น
  • ในกรณีที่มีผู้สละสิทธิ์การเสนอชื่อเข้าศึกษาในหน่วยใด คณะกรรมการระดับชาติ ขององค์การสหสากลวิทยาลัยประจำประเทศไทยอาจพิจารณาให้ผู้ได้รับการคัดเลือกใน ลำดับถัดไปและได้สมัคร ในหน่วยนั้นไว้เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าศึกษาแทน

 

สอบถามรายละเอียดการสมัครทุน UWC เพิ่มเติมได้ที่อีเมล application@th.uwc.org
หรือทาง Facebook Page https://www.facebook.com/UWCThailand