ข้ามไปที่เนื้อหา ↓

สิ่งที่เราทำ

องค์กร UWC มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสันติภาพ และความเข้าใจอันดีระหว่างชาติ โดยการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนจากประเทศต่างๆทั่วโลก ไปศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นเวลา 2 ปี ตามหลักสูตร International Baccalaureate (IB) ที่วิทยาลัยในเครือของ UWC ซึ่งมีอยู่ 17 แห่งทั่วโลก คือ ประเทศอังกฤษ แคนาดา สหรัฐอเมริกา อิตาลี สิงค์โปร์ สวาซีแลนด์ เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี จีน ฮ่องกง นอร์เวย์ อินเดีย คอสตาริกา บอสเนีย-เฮอร์เซอร์โกวิน่า อาร์เมเนีย ญี่ปุ่น และ ประเทศไทย (จังหวัดภูเก็ต) ปัจจุบันมีนักเรียนไทยได้รับทุนจาก UWC ไปศึกษาแล้วรวมทั้งสิ้นกว่า 150 คน

ภายใต้ปรัชญาที่ว่า “ด้วยรูปแบบการศึกษาที่เป็นสากล ประสบการณ์การใช้ชีวิตร่วมกัน และ การบริการชุมชน องค์กร UWC ได้สร้างเยาวชนที่เติบโตเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ  มีสำนึกด้านการเมืองและสิ่งแวดล้อม และ มีอุดมการณ์ สร้างสันติภาพ ความยุติธรรม ความเข้าใจซึ่งกันและกัน และ ความร่วมมือร่วมใจ ทำให้อุดมคติเหล่านี้เป็นจริง ด้วยการปฏิบัติ และประพฤติตนเป็นแบบอย่าง”

“Through international education, experience and community service, United World College enables young people to become responsible citizens, politically and environmentally aware, and committed to the ideals of peace and justice, understanding and cooperation, and the implementation of these ideals through action and personal example” – UWC Statement

 

ที่มาขององค์กร UWC

องค์การสหสากลวิทยาลัยโลกแห่งแรก คือ UWC Atlantic College ได้ถือกำเนิดขึ้นที่เวลส์ในปี พ.ศ. 2505 (ค.ศ. 1962) ตามแนวความคิดของนักการศึกษาชาวเยอร์มัน เคิร์ท ฮาน (Kurt Hahn) ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง และสงครามเย็น ซึ่ง ฮาน ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการเข้าร่วทปาฐกถาที่วิทยาลัยป้องกัน NATO (NATO Defense College) และได้เห็นอดีตสมาชิกสัมพันธมิตรจากชาติต่างๆ ร่วมกันทำงานเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกัน ฮานจึงเกิดความคิดว่า หากนำเยาวชนจากชาติต่างๆ มาอยู่ร่วมกัน และเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ความเกลียดชังที่เกิดจากสงครามเย็นอาจมลายไป อีกทั้งอาจนำมาซึ่งความเข้าใจและสันติภาพในโลกได้ 

โดยหนังสือพิมพ์ The Times ได้ยกย่อง UWC Atlantic College ว่าเป็น 
การทดลองด้านการศึกษาน่าตื่นเต้นที่สุดตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สอง
“the most exciting experiment in education since the Second World War”

 

UWC นานาชาติ

ด้วยโรงเรียนและวิทยาลัย UWC ที่ตั้งอยู่ใน 14 ประเทศทั่วโลก และคณะกรรมการประจำชาติหรือคณะกรรมการคัดเลือกกว่า 130 คณะ ความเป็นนานาชาติของ UWC นั้นถือว่าเป็นสากลอย่างแท้จริง นอกจากนี้ องค์กร UWC ยังมีศิษย์เก่ากว่า 40,000 คน บวกกับสมาชิกในเกือบทุกประเทศในโลก  

สำนักงานใหญ่นานาชาติซึ่งเป็นดั่งเลขานุการของ องค์กร UWC นั้นตั้งอยู่ที่ลอนดอน, สหราชอาณาจักร

คณะกรรมการนานาชาติ (International Board of Directors) มีความรับผิดชอบในการบริหารองค์กร โดยสมาชิกจะเป็นกรรมการและทรัสตีแห่ง UWC International ซึ่งถูกเลือกตั้งขึ้นมาโดย สภา UWC (UWC Council)  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการนานาชาติต่างๆนั้นก็รวมถึง

  • การกำหนดพื้นฐานจุดยืนและกลยุทธ์ในการพัฒนา UWC
  • การดูแลโรงเรียน UWC ต่างๆและคณะกรรมการประจำชาติ
  • การประสานงานในด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารในระดับสากล ของ UWC 
  • การอนุมัติการทำงานต่างๆใน UWC International Office

สภา UWC (UWC Council) มีสมาชิก 60 คน ซึ่งจะมีการประชุมปีละครั้ง สภา UWC จะเลือกตั้งคณะกรรมนานาชาติขึ้นมา และประชุมหารือเกี่ยวกับเรื่องที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ ทางการพัฒนา หรือทางปรัชญา โดยสมาชิกสภา UWC จะรวมถึง ผู้อำนวยการวิทยาลัย UWC ต่างๆ กรรมการ สมาชิกคณะกรรมการประจำชาติ ศิษย์เก่า เป็นต้น

ทุกๆปีคณะกรรมการชาติของ UWC จะเปิดรับสมัครทุนและทำการคัดเลือกเด็กนักเรียนไทยจากทั่วประเทศ เพื่อไปศึกษาต่อใน UWC ต่างๆทั่วโลก