ข้ามไปที่เนื้อหา ↓

ประกาศรับสมัครทุน

*ประกาศ* รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับทุนเข้าศึกษา ณ วิทยาลัยในเครือ
United World Colleges ประจำปีการศึกษา 2562 (คลิกที่นี่)

 

กำหนดวันทำกิจกรรมกลุ่ม และวันสัมภาษณ์ ในวันที่ 16 ถึง 17 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 ถึง 17.00 น.  สำนักงาน ก.พ. 47/111 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

 

ทุน UWC ประจำปีการศึกษา 2562 

หน่วยที่ 1 และ 2
UWC Atlantic College เมือง Vale of Glamorgan แคว้น Wales สหราชอาณาจักร

หน่วยที่ 3
UWC South East Asia ประเทศสิงคโปร์

หน่วยที่ 4
UWC Waterford Kamhlaba ประเทศสวาซิแลนด์

หน่วยที่ 5
Armand Hammer United World College of the American West รัฐ New Mexico ประเทศสหรัฐอเมริกา

หน่วยที่ 6 และ 7
Li Po Chun UWC of Hong Kong เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน

หน่วยที่ 8
UWC Red Cross Nordic เมือง Fjaler ประเทศนอร์เวย์

หน่วยที่ 9
Mahindra College UWC รัฐ Maharashtra ประเทศอินเดีย

หน่วยที่ 10
UWC Costa Rica เมือง San Jose สาธารณรัฐคอสตาริกา

หน่วยที่ 11
UWC Maastricht ประเทศเนเธอร์แลนด์

หน่วยที่ 12
Robert Bosch UWC เมือง Freiburg imBreisgau ประเทศเยอรมนี

หน่วยที่ 13
UWC Dilijan สาธารณรัฐอาร์เมเนีย

หน่วยที่ 14, 15, 16
UWC Changshu China มณฑล Jiangsu สาธารณรัฐประชาชนจีน

หน่วยที่ 17, 18
UWC Thailand จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย

 

วิธีการสมัคร

สามารถทำการสมัครได้ 2 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1: กรอกใบสมัครออนไลน์ และส่งเอกสารประกอบการสมัคร

(คณะกรรมการขอความร่วมมือผู้สมัครในการใช้ช่องทางออนไลน์เป็นหลัก)

 

ใบสมัครทุน UWC ประจำปีการศึกษา 2562 สมัครออนไลน์ที่นี่

** ใบสมัครออนไลน์ต้องกรอกข้อมูลให้ครบทั้งหมดในครั้งเดียว ผู้สมัครไม่สามารถกรอกข้อมูลส่วนหนึ่งแล้วเซฟเพื่อกลับมากรอกข้อมูลต่อได้ ดังนั้น ผู้สมัครควรศึกษาข้อมูลที่ต้องกรอกจากใบสมัคร เขียนเรียงความให้เสร็จเรียบร้อย และทำการโอนค่าธรรมเนียมคัดเลือก จำนวนเงิน 500 บาท ก่อน แล้วจึงทำการกรอกข้อมูลทั้งหมดลงในใบสมัครออนไลน์ พร้อมให้ผู้ปกครองร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นสำหรับผู้ปกครองในตอนท้าย

 

หลังจากส่งใบสมัครออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารประกอบการพิจารณา (ระบุด้านล่าง) มาทางไปรษณีย์ คณะกรรมการดำเนินการฯ จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ส่งทั้งใบสมัครออนไลน์ และส่งเอกสารประกอบการพิจารณาตามที่ระบุด้านล่างนี้ เท่านั้น

 

เอกสารประกอบการพิจารณา ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1: เอกสารจากผู้สมัครและครอบครัว

1. หนังสือรับรองและแสดงความยินยอมของผู้ปกครอง

(ดาวน์โหลดแบบฟอร์มด้านล่าง)

2. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา 2 ปีก่อนวันสมัครทุกภาคเรียน และเทอมล่าสุด จำนวน 1 ชุด

3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

4. เอกสาร หลักฐานซึ่งแสดงผลงาน (portfolio) หรือกิจกรรมทางการศึกษา (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ การได้รับรางวัล หรือเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ทุนการศึกษา เป็นต้น (กรุณางดส่งเอกสารตัวจริงมา เพราะทางคณะกรรมการจะไม่ส่งเอกสารกลับคืนผู้สมัคร)

5. หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมสอบ เช่น ใบบันทึกรายการโอนเงิน จำนวน 500 บาท (ไม่รับชำระเป็นเงินสด) ส่งชำระที่ บัญชีชื่อ กองทุน U.W.C. เลขบัญชี 201-013312-8 สาขา สำนักงาน ก.พ. ธนาคารกรุงเทพ

 

ส่วนที่ 2: เอกสารจากโรงเรียน

6. จดหมายแนะนำผู้สมัครจากโรงเรียน

(ดาวน์โหลดแบบฟอร์มด้านล่าง หลังจากกรอกเรียบร้อยแล้ว ผู้รับรองจะนำใส่ซองปิดผนึกส่งคืนผู้สมัคร ขอให้ผู้สมัครนำส่งคณะกรรมการฯ โดยไม่ต้องเปิดซอง)

 

ส่วนที่ 3 เอกสารจากผู้ที่รู้จักผู้สมัคร

7. จดหมายแนะนำผู้สมัครจากผู้ที่รู้จักผู้สมัครจากการทำกิจกรรมนอกเหนือจากการเรียน

(ดาวน์โหลดแบบฟอร์มด้านล่าง หลังจากกรอกเรียบร้อยแล้ว ผู้รับรองจะนำใส่ซองปิดผนึกส่งคืนผู้สมัคร ขอให้ผู้สมัครนำส่งคณะกรรมการฯ โดยไม่ต้องเปิดซอง)

 

** สำเนาเอกสารทุกฉบับ ให้เขียนรับรอง “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย

(กรุณางดส่งเอกสารตัวจริงมา เพราะทางคณะกรรมการจะไม่ส่งเอกสารกลับคืนผู้สมัคร)

 

ส่งเอกสารตามข้อ 1 - 7 ทางไปรษณีย์ด่วน ลงทะเบียน (EMS) ไปยัง

 

กลุ่มงานบริหารการสอบทุน ศูนย์สรรหาและเลือกสรร

สำนักงาน ก.พ. 47/111 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

(วงเล็บมุมซองว่า “สมัคร UWC”)

 

ภายในวันที่ 15 มกราคม 2562 (ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

เอกสารที่ส่งหลังวันดังกล่าวจะไม่รับพิจารณา

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารประกอบการพิจารณา ที่นี่


 

วิธีที่ 2 ดาวน์โหลดใบสมัคร (PDF)

ส่งใบสมัคร และเอกสารประกอบการพิจารณา ทางไปรษณีย์ด่วน ลงทะเบียน (EMS) ไปยัง

 

กลุ่มงานบริหารการสอบทุน ศูนย์สรรหาและเลือกสรร

สำนักงาน ก.พ. 47/111 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

(วงเล็บมุมซองว่า “สมัคร UWC”)

 

ภายในวันที่ 15 มกราคม 2562 (ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

เอกสารที่ส่งหลังวันดังกล่าวจะไม่รับพิจารณา

 

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารประกอบการพิจารณา ที่นี่

 

เอกสารประกอบการพิจารณา ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ

 

ส่วนที่ 1: เอกสารจากผู้สมัครและครอบครัว

1. หนังสือรับรองและแสดงความยินยอมของผู้ปกครอง

(ดาวน์โหลดแบบฟอร์มด้านล่าง)

2. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา 2 ปีก่อนวันสมัครทุกภาคเรียน และเทอมล่าสุด จำนวน 1 ชุด

3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

4. เอกสาร หลักฐานซึ่งแสดงผลงาน (portfolio) หรือกิจกรรมทางการศึกษา (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ การได้รับรางวัล หรือเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ทุนการศึกษา เป็นต้น (กรุณางดส่งเอกสารตัวจริงมา เพราะทางคณะกรรมการจะไม่ส่งเอกสารกลับคืนผู้สมัคร)

5. หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมสอบ เช่น ใบบันทึกรายการโอนเงิน จำนวน 500 บาท (ไม่รับชำระเป็นเงินสด) ส่งชำระที่ บัญชีชื่อ กองทุน U.W.C. เลขบัญชี 201-013312-8 สาขา สำนักงาน ก.พ. ธนาคารกรุงเทพ

 

ส่วนที่ 2: เอกสารจากโรงเรียน

6. จดหมายแนะนำผู้สมัครจากโรงเรียน

(ดาวน์โหลดแบบฟอร์มด้านล่าง หลังจากกรอกเรียบร้อยแล้ว ผู้รับรองจะนำใส่ซองปิดผนึกส่งคืนผู้สมัคร ขอให้ผู้สมัครนำส่งคณะกรรมการฯ โดยไม่ต้องเปิดซอง)

 

ส่วนที่ 3 เอกสารจากผู้ที่รู้จักผู้สมัคร

7. จดหมายแนะนำผู้สมัครจากผู้ที่รู้จักผู้สมัครจากการทำกิจกรรมนอกเหนือจากการเรียน

(ดาวน์โหลดแบบฟอร์มด้านล่าง หลังจากกรอกเรียบร้อยแล้ว ผู้รับรองจะนำใส่ซองปิดผนึกส่งคืนผู้สมัคร ขอให้ผู้สมัครนำส่งคณะกรรมการฯ โดยไม่ต้องเปิดซอง)

 

** สำเนาเอกสารทุกฉบับ ให้เขียนรับรอง “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย

(กรุณางดส่งเอกสารตัวจริงมา เพราะทางคณะกรรมการจะไม่ส่งเอกสารกลับคืนผู้สมัคร)


 

คณะกรรมการดำเนินการฯ จะพิจารณากลั่นกรองผู้สมัครจากรายละเอียดในใบสมัครและหลักฐานที่ส่งมาทั้งหมด และจะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาและมีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 28 มกราคม 2562 ทางเว็บไซต์

 

กำหนดวันทำกิจกรรมกลุ่ม และวันสัมภาษณ์ ในวันที่ 16 ถึง 17 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 ถึง 17.00 น.  สำนักงาน ก.พ. 47/111 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000