ข้ามไปที่เนื้อหา ↓

จรรยาบรรณในการดำเนินงาน

ด้วยพันธกิจของ UWC ในการสร้างการศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้คนจากหลากหลายประเทศและวัฒนธรรม เพื่อสันติภาพและอนาคตที่ยั่งยืน โรงเรียนและวิทยาลัยของ UWC ทุกแห่งยึดหลัก "จรรยาบรรณในการดำเนินงานร่วมกันของ UWC" ซึ่งคณะกรรมการระหว่างประเทศของ UWC ได้มีข้อตกลงร่วมกันในปี พ.ศ. 2553 

นักเรียนทุกคนต้องปฏิบัติตามค่านิยมที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจระหว่างประเทศและระหว่างวัฒนธรรม เฉลิมฉลองความแตกต่าง มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เรียนรู้ที่จะเคารพในความแตกต่าง