ข้ามไปที่เนื้อหา ↓

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ​​​​​​​​​​​​​​

สำหรับนักเรียนมีที่สิทธิสมัครเพื่อรับคัดเลือกเป็นนักเรียน UWC สำหรับปีการศึกษา 2567 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  • มีสัญชาติไทย หรือ
  • มีสัญชาติอื่นๆ ที่ถือสถานะผู้ลี้ภัย (refugee) หรือ บุคคลไร้สัญชาติที่กำลังพำนักอยู่ในประเทศไทย โดยจะต้องมีหลักฐานสนับสนุนการขอเอกสารเดินทางกรณีได้รับคัดเลือก (พิจารณาตามกรณี)
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระหว่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (หรือจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4) และไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 หรือ หลักสูตรอื่นในประเทศไทยที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองว่าเทียบเท่า (เช่น โรงเรียนนานาชาติ) 
  • ผู้สมัครต้องจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าในวันที่ส่งใบสมัคร
  • ผู้สมัครต้องเกิดระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2549 – 1 กันยายน 2551 เท่านั้น 
  • เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกภาคเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้