ข้ามไปที่เนื้อหา ↓

ขั้นตอนการคัดเลือก

กำหนดการรับสมัครและการพิจารณาผู้เข้าสมัครขอรับทุน UWC ปีการศึกษา 2567
  • เปิดรับสมัครทุน UWC ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันนี้  - 12 มกราคม 2567
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์และร่วมทำกิจกรรมกลุ่ม วันที่ 18 มกราคม 2567
  • สอบสัมภาษณ์และร่วมทำกิจกรรมกลุ่ม วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2567
  • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับทุนเข้าศึกษาและโควต้าที่นั่งเรียน ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2567

หมายเหตุ* ตารางกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทางคณะกรรมการจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

การคัดเลือกจะใช้วิธีการกลั่นกรองเอกสารการสมัครและการสัมภาษณ์ ดังนี้

  1. การกลั่นกรองผู้สมัครเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ คณะกรรมการกลั่นกรองจะพิจารณาผู้สมัครจาก ประวัติการศึกษา พัฒนาการทางการเรียน สถานภาพการศึกษาในปัจจุบัน การร่วมกิจกรรมในสถานศึกษา ความสามารถพิเศษ ตลอดจนเหตุผลที่ต้องการขอรับทุนรวมทั้งแผนการศึกษาซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่น ความรู้ความสามารถ ของผู้สมัคร การเขียนเรียงความที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปณิธานขององค์การสหสากล วิทยาลัยและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมไทย

  2. การทำกิจกรรมกลุ่ม คณะกรรมการกลั่นกรองจะจัดกิจกรรมกลุ่มเป็นเวลาหนึ่งวันเพื่อให้ผู้สมัครได้แสดงความ  คิดเห็น และความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

  3. การสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์จะต้องเป็นผู้ผ่านการกลั่นกรองในข้อ 1 จากคณะกรรมการกลั่นกรอง โดยการสัมภาษณ์จะพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา รวมทั้ง ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการไปศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น พื้นความรู้ที่จำเป็นสำหรับการไปศึกษาต่อต่างประเทศ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ความมุ่งมั่น ความตั้งใจจริง และทัศนคติต่อการรับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ การปรับตัวเข้ากับสังคม และสิ่งแวดล้อม เชาวน์ปัญญา บุคลิกภาพอย่างอื่น รวมทั้งความสามารถ ในการจ่ายเงินสมทบในการศึกษา เป็นต้น โดยการสัมภาษณ์นี้จะถือว่าเป็นการประเมินความเหมาะสมขั้นสุดท้ายของผู้สมัครและจะคัดเลือกผู้สมัครไว้ตามจำนวนที่คณะกรรมการ กำหนด